Identiteitscommissie


De identiteitscommissie heeft een belangrijke rol in onze school, aangezien wij een samenlevingsschool zijn, ontstaan uit een fusie tussen een openbare en een protestant-christelijke school. De Identiteitscommissie kent eigen reglementen en protocollen, beschreven in het identiteitsdocument van de school en goedgekeurd door de medezeggenschapsraad.

De Identiteitscommissie adviseert de directie, het team en de MR gevraagd en ongevraagd over de uitwerking van vraagstukken die te maken hebben met de ‘identiteit’ van de school. De term identiteit verwijst in eerste instantie naar de klassieke betekenis van grondslagen en levensbeschouwing; in ruimere zin is er nadrukkelijk ook een verbinding met het pedagogisch klimaat van de school en de plaats van de school in het dorp en de samenleving.

De Identiteitscommissie heeft tijdens het fusieproces meegedacht, geadviseerd en ingestemd met het identiteitsbeleid en de visie op onderwijs, zoals dat in de schoolgids en het schoolplan van de school verwoord wordt. Per 1 augustus 2019 is de Identiteitscommissie samen met het team verantwoordelijk voor het versterken van de brede identiteit: een school waar eenieder zich gekend voelt, zonder onderscheid in godsdienst, sociale en/of etnische achtergrond.
 

Samenstelling Identiteitscommissie:

Margreet Schepers (voorzitter)
Annemiek Schutte (notulist)
Lenard Hakkers
Johanna van der Haar
Wilna Ciebrant (vanuit het team)
Margo Rottier (vanuit het team)

De identiteitscommissie is te bereiken via het tabblad contact (e-mail) en op het mailadres: ic-ravelijn@sg-owsa.nl.