Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad, afgekort MR, is een wettelijk ingesteld overlegorgaan. Onze MR bestaat uit zes leden: drie ouders van leerlingen en drie personeelsleden. 

Medezeggenschap houdt in dat ouders en personeel in een vroeg stadium kunnen meedenken en meepraten over het beleid van het bevoegd gezag en van de school.

Enkele voorbeelden van zaken waar de MR nauw bij betrokken is of was:

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. De data staan vermeld op de jaarkalender. Deze vergaderingen zijn openbaar, tenzij anders aangegeven.

Via deze link kunt u het huishoudelijk reglement van de MR van SLS De Ravelijn inzien. 

Samenstelling MR

Oudergeleding:
Karin Oldehinkel (voorzitter)
Arjan Keuken
Margreet Schepers
Personeelsgeleding:
Harmke Timmer
Margo Rottier
Wilna Ciebrant
 

Notulen vergaderingen MR

Klik hier voor de notulen van de vergadering van 7 december 2022.
Klik hier voor de notulen van de vergadering van 31 oktober 2022.
Klik hier voor de notulen van de vergadering van 28 september 2022.
Klik hier voor de notulen van de vergadering van 22 juni 2022.
Klik hier voor de notulen van de vergadering van 5 maart 2022.
Klik hier voor de notulen van de vergadering van 31 januari 2022.

De volgende vergadering staat gepland voor woensdag 1 februari 2023.

De MR is te bereiken via het tabblad contact (e-mail) en op het volgende mailadres: mr-ravelijn@sg-owsa.nl.