Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad, afgekort MR, is een wettelijk ingesteld overlegorgaan. Onze MR bestaat uit zes leden: drie ouders van leerlingen en drie personeelsleden. 

Medezeggenschap houdt in dat ouders en personeel in een vroeg stadium kunnen meedenken en meepraten over het beleid van het bevoegd gezag en van de school.

Enkele voorbeelden van zaken waar de MR nauw bij betrokken is of was:

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. De data staan vermeld op de jaarkalender. Deze vergaderingen zijn openbaar, tenzij anders aangegeven.

Via deze link kunt u het huishoudelijk reglement van de MR van SLS De Ravelijn inzien. 

Samenstelling MR

Oudergeleding:
Ellen Ramaker-Verstraaten (voorzitter)
Arjan Keuken
Margreet Schepers-Bekker

Personeelsgeleding:
Harmke Timmer
Nelleke Hakkers
Wilna Ciebrant
 

Notulen vergaderingen MR

Klik hier voor de notulen van de vergadering van 14 juni 2023.
Klik hier voor de notulen van de vergadering van 5 april 2023.
Klik hier voor de notulen van de vergadering van 1 februari 2023.
Klik hier voor de notulen van de vergadering van 7 december 2022.
Klik hier voor de notulen van de vergadering van 31 oktober 2022.

De volgende vergadering staat gepland voor volgend schooljaar.

De MR is te bereiken via het tabblad contact (e-mail) en op het volgende mailadres: mr-ravelijn@sg-owsa.nl.